Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH (nordic walking, fat burning walk, slow jogging i innych) ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Euforja

 

1. Organizatorem zajęć jest firma: Euforja Katarzyna Daniek z siedzibą w Bystrej przy ul. Jasnej 9

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu. Uczestnik, który pojawia się na zajęciach tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje w całości.

4. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach w obuwiu i stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych.

5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od opiekunów prawnych najdalej w dniu przystąpienia do pierwszych zajęć. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć  organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi. 

7. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własne ryzyko i nie będzie rościł od Organizatora żadnego odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

8. Zajęcia oferowane przez Organizatora mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w parkach miejskich lub innych terenach zielonych. 

9. Zajęcia  mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru. Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na profilu Facebook firmy,  i dodatkowo przesyłane e-mailem lub smsem -w przypadku uczestników, którzy udostępnią swoje adresy mailowe i telefon. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora lub pogody, karnety ulegają przedłużeniu o jeden tydzień. 

10. Karnet jest ważny 1 miesiąc począwszy od daty pierwszych zajęć, które obejmuje karnet. W przypadkach szczególnych jest możliwość przedłużenia karnetu o 1 tydzień.

11. W przypadku, gdy Uczestnik opuszcza zajęcia, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, ani uwzględnienia ich w kolejnym karnecie. Zajęcia niewykorzystane w terminie ujętym w punkcie 10 przepadają. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi swoja nieobecność co najmniej na 1 pełny dzień przed terminem zajęć, zajęcia nie przepadają, a karnet przedłużony zostaje o 1 tydzień. 

12. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora zamieszczonym na stronie www.euforja.pl – karnet jest miesięczny, ważny 1 miesiąc kalendarzowy i obejmuje ilość zadeklarowanych wejść/zajęć, tj. dni treningowych wynikających z grafika zajęć Organizatora. Uczestnicy mają możliwość wykupienia: KARNETU na 4, 8 zajęć  lub wejściówki na pojedyncze: zajęcia grupowe – koszt 30 zł, indywidualne – 90 zł.  

13. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. 

14. Zajęcia odbywają się przez cały rok. 

15. Organizator zastrzega, że zajęcia grupowe odbywają się w przypadku, gdy zbierze się minimum 3 uczestników. 

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce. W tym przypadku będzie możliwy zwrot kwoty za karnet proporcjonalnie do niewykorzystanych wejść. 

17. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty. 

18. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w deklaracji, w związku z udziałem w w/w zajęciach, w związku z realizacją tego programu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. Przyjmuje do wiadomości, że: - administratorem moich danych osobowych jest Euforja z siedzibą w Bystrej; - powyższe dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjnych (związanym z zajęciami i projektami prowadzonymi przez Euforję) - posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia, co wiąże się z brakiem udziału w zajęciach. 

19. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działaniami firmy Euforja.

20. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 kwietnia 2016 roku i może ulec zmianie, w takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników zajęć. 

 

Organizator: Euforja Katarzyna Daniek Bielsko-Biała, dnia 14.04.2016